Regulamin licytacji w ramach akcji Święta bez granic 2019 – 13 grudnia 2019 r.

 • Facebook
 • Twitter
 • Wykop
 • Mail
Regulamin licytacji w ramach akcji Święta bez granic 2019 – 13 grudnia 2019 r.
Święta bez granic 2019Foto: PR

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem licytacji (zwanej dalej "Licytacją" lub "Aukcją") jest Fundacja Świętego Mikołaja, z siedzibą: ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000126602.
2. Partnerem Aukcji jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85. Partner Aukcji zostaje upoważniony do przeprowadzenia czynności wskazanych w regulaminie Licytacji na zasadach opisanych w tym regulaminie.
3. Środki finansowe Zwycięski Darczyńca przekaże Organizatorowi, który przeznaczy je na rozwój programu stypendialnego Stypendia św. Mikołaja dla uzdolnionych dzieci z niezamożnych rodzin w Polsce oraz na wsparcie aktywnej społecznie młodzieży biorącej udział w programie Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja.

§ 2
Cel i przedmiot akcji Święta bez granic 2019
Celem akcji jest zebranie wśród słuchaczy radia maksymalnie wysokiej kwoty z przeznaczeniem na rozwój programu stypendialnego Stypendia św. Mikołaja dla uzdolnionych dzieci z niezamożnych rodzin w Polsce oraz na wsparcie aktywnej społecznie młodzieży biorącej udział w programie Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Uczestnicy rywalizują pomiędzy sobą podając deklarowane kwoty wpłat.

§ 3
Przedmiot Licytacji
Przedmiotem Licytacji jest:

 • GITARA FENDER TELECASTER Z CZASÓW ZESPOŁU MYSLOVITZ OD ARTURA ROJKA
  Kwota wywoławcza wynosi 333 zł.
 • TRENING JAZDY QUADEM NA PUSTYNI BŁĘDOWSKIEJ Z RAFAŁEM SONIKIEM ORAZ KOSZULKA Z AUTOGRAFEM
  Kwota wywoławcza wynosi 333 zł.
 • AUTORSKI ZESTAW OD REMIGIUSZA MROZA
  Kwota wywoławcza wynosi 333 zł.
 • SŁYNNA SZKLANA RURKA Z FILMU "POSZUKIWANY, POSZUKIWANA" STANISŁAWA BAREI
  Kwota wywoławcza wynosi 333 zł.
 • STATUETKA FRYDERYKA I PŁYTA Z AUTOGRAFEM OD LESZKA MOŻDŻERA 
  Kwota wywoławcza wynosi 333 zł.
 • RAKIETA TENISOWA Z WINSTON SALEM I KOSZULKA KADRY POLSKI OD HUBERTA HURKACZA
  Kwota wywoławcza wynosi 333 zł.

§ 4
Uczestnicy Licytacji
1. Uczestnikiem Licytacji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem udziału w Licytacji jest podanie danych osobowych (imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania) w momencie przystąpienia do Licytacji.
3. Przystąpienie do Licytacji jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad regulaminu, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Licytacji.

§ 5
Przebieg Licytacji
1. Licytacja odbędzie się 13 grudnia 2019 r., na antenie Programu 3 Polskiego Radia, w audycji "Zapraszamy do Trójki", w godz. 16-19.
2. Propozycje zawierające konkretne kwoty będzie można składać w czasie audycji.
3. Słuchacze będą mogli licytować przedmioty drogą telefoniczną, składając propozycje kwot pod nr telefonu 22 33 33 333 (koszt połączenia uzależniony od taryfy operatora).
4. Składając propozycje kwot Licytacji, słuchacze podają za każdym razem deklarowaną kwotę oraz imię i nazwisko licytującego oraz licytowany przedmiot. Telefony anonimowe nie będą brane pod uwagę.
5. Kwota podbicia oferowana przez uczestników Licytacji jest jawna dla innych uczestników (o każdym przebiciu prowadzący audycję będzie informował słuchaczy).
6. Licytację wygrywa uczestnik, który do momentu zakończenia Licytacji zadeklaruje najwyższą kwotę i uzyska na nią przybicie.
7. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili udzielenia przybicia przez prowadzącego Licytację, o czym prowadzący audycję dziennikarz poinformuje publicznie słuchaczy na antenie Programu 3 Polskiego Radia w momencie zakończenia Licytacji, i o czym niezwłocznie zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany numer telefonu Uczestnik Aukcji, na rzecz którego nastąpiło przybicie. Przybicie jest ustnym oświadczeniem woli prowadzącego Licytację o przyjęciu oferty uczestnika zgłoszonej w toku Licytacji za danego przedmiotu.
8. Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia wylicytowanej kwoty wraz z odsetkami do dnia zapłaty na drodze postępowania sądowego.
9. Zwycięzcy Licytacji nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
10. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników Licytacji jednakowych kwot za dany przedmiot, pierwszeństwo ma propozycja kwotowa zgłoszona wcześniej (decyduje czas odebrania telefonu).
11. W przypadku nie wpłacenia wylicytowanej kwoty w określonym terminie przez Licytanta z najwyższą propozycja i nie skorzystania przez Organizatora z prawa wskazanego w ust 8, prawo do nabycia przedmiotu przechodzi na następnego licytanta, który zadeklarował drugą co do wartości kwotę wpłaty.
12. Imię i miejsce zamieszkania zwycięzcy Licytacji może zostać podane na antenie Programu 3 oraz na stronie internetowej Organizatora i Partnera. 

§ 6
Zapłata wylicytowanej kwoty i wydanie wylicytowanego przedmiotu
1. Zwycięzca Licytacji zobowiązany jest do wpłacenia zadeklarowanej kwoty do 19 grudnia 2019 r., na wskazany rachunek bankowy Organizatora - Fundacji Świętego Mikołaja:
Fundacja Świętego Mikołaja, ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno
Volkswagen Bank Polska S.A. 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002
W tytule przelewu należy wpisać "Trójka – darowizna na stypendia".
2. Wydanie wylicytowanego przedmiotu nastąpi po dokonaniu przez Zwycięzcę wpłaty na podane konto.
3. Szczegóły dotyczące sposobu odebrania przedmiotu zostaną ustalone ze Zwycięzcą Licytacji.
4. Zwycięzca Licytacji jest zobowiązany do odebrania przedmiotu do końca stycznia 2020 r.
5. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, nieodebrane wylicytowane przedmioty pozostaną w dyspozycji Organizatora.

§ 7
Przetwarzanie danych
1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), dalej zwanego "RODO", administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach licytacji jest: Fundacja Świętego Mikołaja, adres siedziby: ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000126602, a Polskie Radio S.A. występuję w roli podmiotu, któremu przetwarzanie danych osobowych zostało przez Administratora powierzone w celu realizacji Aukcji w programie nadawcy.
2. Uczestnicy Licytacji przystępując do niej wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania Przedmiotu także adres do korespondencji.
3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest wymagane do udziału w Licytacji.
4. Uczestnik przystępując do Licytacji wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i miasto) w przypadku wygrania licytacji.
5. Administrator oświadcza, że w sprawie danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych pod następującym adresem poczty elektronicznej e-mail: mikolaj@mikolaj.org.pl;
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora
na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Licytacji.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
8. Dane osobowe Uczestników Licytacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z organizacją i udziałem w Licytacji, a także obowiązki archiwizacyjne, czy fiskalne.
9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Uczestnikom Licytacji w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie będzie podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
12. Jednocześnie Administrator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.

§ 8
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane na adres: Trójka Polskie Radio S.A., ul. Myśliwiecka 3/5/7, 00-977 Warszawa.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

Polecane