Regulamin licytacji 21.12.1018

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail
Regulamin licytacji 21.12.1018

Regulamin licytacji w ramach akcji Święta bez granic 2018 – 21 grudnia.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem licytacji (zwanej dalej także aukcją) jest Fundacja Świętego Mikołaja, adres siedziby: ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000126602.
2. Środki finansowe Zwycięski Darczyńca przekaże Organizatorowi, który przeznaczy je na pomoc dzieciom w Mariupolu na Ukrainie.


II. Cel i przedmiot akcji Święta bez granic 2018
 

Celem akcji jest zebranie wśród słuchaczy radia maksymalnie wysokiej kwoty z przeznaczeniem na pomoc dzieciom w Mariupolu na Ukrainie. Uczestnicy rywalizują pomiędzy sobą podając deklarowane kwoty wpłat.


III. 
Przedmiot licytacji

1. Przedmiotem licytacji jest:
- KOSZULKA MICKA JAGGERA Z KONCERTU W WARSZAWIE
Kwota wywoławcza wynosi 333 zł.
- NARTY KAMILA STOCHA ORAZ KOMBINEZON Z PODPISAMI STOCHA, MAŁYSZA I INNYCH SKOCZKÓW NARCIARSKICH
Kwota wywoławcza wynosi 333 zł.
- UDZIAŁ W REJSIE NIEPODLEGŁOŚCI NA POKŁADZIE DARU MŁODZIEŻY
Kwota wywoławcza wynosi 333 zł.
- KOLEKCJONERSKA WKŁADKA GRAMOFONOWA I ZESTAW TRZECH NIEZWYKŁYCH WINYLI OD PIOTRA METZA
Kwota wywoławcza wynosi 333 zł.
- KOSZULKA SIATKARSKIEJ REPREZENTACJI POLSKI Z PODPISAMI MISTRZÓW ŚWIATA
Kwota wywoławcza wynosi 333 zł.
- KUPONY MEGA MILLIONS OD MARKA WAŁKUSKIEGO
Kwota wywoławcza wynosi 333 zł.


IV. 
Uczestnicy licytacji

1. Uczestnikiem licytacji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem udziału w licytacji jest podanie danych osobowych-imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania w momencie przystąpienia do licytacji.


V. 
Przebieg licytacji

1. Licytacja odbędzie się 21 grudnia 2018 r., na antenie Programu 3 Polskiego Radia, w audycji „Zapraszamy do Trójki”, w godz. 16-19.
2. Propozycje zawierające konkretne kwoty będzie można składać w czasie audycji.
3. Słuchacze będą mogli licytować przedmioty drogą telefoniczną, składając propozycje kwot pod nr telefonu 22 33 33 333 (koszt połączenia uzależniony od taryfy operatora).
4. Składając propozycje kwot licytacji, słuchacze podają za każdym razem deklarowaną kwotę oraz imię i nazwisko licytującego. Telefony anonimowe nie będą brane pod uwagę.
5. Kwota podbicia oferowana przez uczestników Licytacji jest jawna dla innych uczestników (o każdym przebiciu prowadzący audycję będzie informował słuchaczy).
6. Licytację wygrywa uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji zadeklaruje najwyższą kwotę.
7. Propozycja kwotowa uczestnika staje się wiążąca z chwilą udzielenia przybicia, o czym prowadzący audycję poinformuje słuchaczy na antenie. Przybicie jest ustnym oświadczeniem woli o przyjęciu propozycji uczestnika zgłoszonej w toku aukcji.
8. Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia wylicytowanej kwoty wraz z odsetkami do dnia zapłaty na drodze postępowania sądowego.
9. Zwycięzcy licytacji nie przysługuje prawo odstąpienia.
10. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników licytacji jednakowych kwot danego przedmiotu pierwszeństwo ma propozycja kwotowa zgłoszona wcześniej (decyduje czas odebrania telefonu).
11. W przypadku nie wpłacenia wylicytowanej kwoty w określonym terminie przez licytanta z najwyższą propozycja i nie skorzystania przez Organizatora z prawa wskazanego w ust 8, prawo do nabycia przedmiotu przechodzi na następnego licytanta, który zadeklarował drugą co do wartości kwotę wpłaty.
12. Imię i miejsce zamieszkania zwycięzcy licytacji może zostać podane na antenie Trójki oraz na stronie internetowej.


VI. 
Zapłata wylicytowanej kwoty i wydanie wylicytowanego przedmiotu

1. Zwycięzca licytacji zobowiązany jest do zapłacenia zadeklarowanej kwoty do 28 grudnia 2018 r., na wskazany rachunek bankowy Fundacji Świętego Mikołaja:

Volkswagen Bank Polska S.A. 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002
ul. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno
W tytule przelewu należy wpisać "pomoc dzieciom na Ukrainie".

2. Wydanie wylicytowanego przedmiotu nastąpi po dokonaniu przez Zwycięzcę wpłaty na podane konto.
3. Szczegóły dotyczące sposobu odebrania przedmiotu zostaną ustalone ze Zwycięzcą licytacji.
4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do odebrania przedmiotu do końca stycznia 2019 r.


VII. 
Przetwarzanie danych

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO", administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach licytacji jest:
"Fundacja Świętego Mikołaja, adres siedziby: ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000126602"
a Polskie Radio S.A. występuję w roli podmiotu, któremu przetwarzanie danych osobowych zostało przez Administratora powierzone w celu realizacji Akcji w programie nadawcy.
2. Uczestnicy Licytacji przystępując do niej wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania Przedmiotu także adres do korespondencji.
3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest wymagane do udziału w Licytacji.
4. Uczestnik przystępując do Licytacji wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i miasto) w przypadku wygrania licytacji.
5. Administrator oświadcza, że w sprawie danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych pod następującym adresem poczty elektronicznej e-mail: mikolaj@mikolaj.org.pl;
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Licytacji.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
8. Dane osobowe Uczestników Licytacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z organizacją i udziałem w Licytacji, a także obowiązki archiwizacyjne czy fiskalne.
9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Uczestnikom Licytacji w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie będzie podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
12. Jednocześnie Administrator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.


VIII. 
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane na adres: Trójka Polskie Radio S.A., ul. Myśliwiecka 3/5/7, 00-977 Warszawa.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

Polecane