Regulamin licytacji 7.12.2018

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail
Regulamin licytacji 7.12.2018
"Święta bez granic 2018" – druga licytacja Foto: PR

Regulamin licytacji w ramach akcji Święta bez granic 2018 – 7 grudnia.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem licytacji (zwanej dalej także aukcją) jest Fundacja Świętego Mikołaja, adres siedziby: ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000126602.
2. Środki finansowe Zwycięski Darczyńca przekaże Organizatorowi, który przeznaczy je na pomoc dzieciom w Mariupolu na Ukrainie.


II. Cel i przedmiot akcji Święta bez granic 2018

Celem akcji jest zebranie wśród słuchaczy radia maksymalnie wysokiej kwoty z przeznaczeniem na pomoc dzieciom w Mariupolu na Ukrainie. Uczestnicy rywalizują pomiędzy sobą podając deklarowane kwoty wpłat.


III. Przedmiot licytacji

Przedmiotem licytacji jest:
- Obraz "Ludzie piece” Dariusza Milińskiego
Kwota wywoławcza wynosi 333 zł.
- Lot motoparalotnią z mistrzem świata Wojciechem Bógdałem
Kwota wywoławcza wynosi 333 zł.
- Przepis na „klasę, elegancję i styl” oraz pamiątkowa rakieta tenisowa od Jana Englerta
Kwota wywoławcza wynosi 333 zł.
- Globus Polski z serialu „Ucho prezesa” z podpisami Roberta Górskiego i Mikołaja Cieślaka
Kwota wywoławcza wynosi 333 zł.
- Korki Roberta Lewandowskiego wraz z piłką z autografami zawodników piłkarskiej kadry Polski
Kwota wywoławcza wynosi 333 zł.
- Roczny karnet na Trójkowe koncerty w studiu im. Agnieszki Osieckiej
Kwota wywoławcza wynosi 333 zł.


IV. Uczestnicy licytacji

1. Uczestnikiem licytacji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem udziału w licytacji jest podanie danych osobowych-imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania w momencie przystąpienia do licytacji.


V. Przebieg licytacji

1. Licytacja odbędzie się 7 grudnia 2018 r., na antenie Programu 3 Polskiego Radia, w audycji „Zapraszamy do Trójki”, w godz. 16-19.
2. Propozycje zawierające konkretne kwoty będzie można składać w czasie audycji.
3. Słuchacze będą mogli licytować przedmioty drogą telefoniczną, składając propozycje kwot pod nr telefonu 22 33 33 333 (koszt połączenia uzależniony od taryfy operatora).
4. Składając propozycje kwot licytacji, słuchacze podają za każdym razem deklarowaną kwotę oraz imię i nazwisko licytującego. Telefony anonimowe nie będą brane pod uwagę.
5. Kwota podbicia oferowana przez uczestników Licytacji jest jawna dla innych uczestników (o każdym przebiciu prowadzący audycję będzie informował słuchaczy).
6. Licytację wygrywa uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji zadeklaruje najwyższą kwotę.
7. Propozycja kwotowa uczestnika staje się wiążąca z chwilą udzielenia przybicia, o czym prowadzący audycję poinformuje słuchaczy na antenie. Przybicie jest ustnym oświadczeniem woli o przyjęciu propozycji uczestnika zgłoszonej w toku aukcji.
8. Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia wylicytowanej kwoty wraz z odsetkami do dnia zapłaty na drodze postępowania sądowego.
9. Zwycięzcy licytacji nie przysługuje prawo odstąpienia.
10. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników licytacji jednakowych kwot danego przedmiotu pierwszeństwo ma propozycja kwotowa zgłoszona wcześniej (decyduje czas odebrania telefonu).
11. W przypadku nie wpłacenia wylicytowanej kwoty w określonym terminie przez licytanta z najwyższą propozycja i nie skorzystania przez Organizatora z prawa wskazanego w ust 8, prawo do nabycia przedmiotu przechodzi na następnego licytanta, który zadeklarował drugą co do wartości kwotę wpłaty.
12. Imię i miejsce zamieszkania zwycięzcy licytacji może zostać podane na antenie Trójki oraz na stronie internetowej.


VI. Zapłata wylicytowanej kwoty i wydanie wylicytowanego przedmiotu

1. Zwycięzca licytacji zobowiązany jest do zapłacenia zadeklarowanej kwoty do 14 grudnia 2018 r., na wskazany rachunek bankowy Fundacji Świętego Mikołaja:

Volkswagen Bank Polska S.A. 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002
Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno
W tytule przelewu należy wpisać  "pomoc dzieciom na Ukrainie". 

2. Wydanie wylicytowanego przedmiotu nastąpi po dokonaniu przez Zwycięzcę wpłaty na podane konto.
3. Szczegóły dotyczące sposobu odebrania przedmiotu zostaną ustalone ze Zwycięzcą licytacji.
4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do odebrania przedmiotu do końca stycznia 2019 r.


VII. Przetwarzanie danych

Poprzez przystąpienie do licytacji, uczestnik biorący w niej udział akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z licytacją, jej zakończeniem i odbiorem wylicytowanego przedmiotu. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie doraźnie. Dane te będą przechowywane tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników jest Organizator oraz Polskie Radio S.A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w licytacji. Każdy uczestnik licytacji posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. 2016.922 j.t.).


VIII. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane na adres: Trójka Polskie Radio S.A., ul. Myśliwiecka 3/5/7, 00-977 Warszawa.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

 

Polecane